محورهای پذیرش مقالات:

  • معیارهای طراحی و مسائل زهکشی در اراضی دیم، ماندابی و شالیزاری
  • پایش، ارزیابی عملکرد و تجربه ­های اجرا و بهره ­برداری از طرح ­های زهکشی در کشور
  • زهکشی، کنترل سیلاب ­ها و مدیریت ریسک
  • زهکشی و پایداری محیط زیست
  • تجربه ­ها و ملاحظات بازچرخانی و استفاده مجدد از زهاب
  • نوآوری در زهکشی و بهسازی اراضی شور و سدیمی
  • مشارکت­ های مردمی، آموزش و ترویج در طرح­ های زهکشی