آدرس دبیرخانه کنفرانس:

کرج - بلوار شهید فهمیده - مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - دبیرخانه «نخستین کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی»

صندوق پستی:

31585-845

تلفن تماس:

02632705242 و 02632705320 داخلی : 129

Refresh Code