ارکان کنفرانس

شورای سیاست گذاری کنفرانس:

 • مهندس علی مراد اکبری (معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی)
 • دکتر مختار مهاجر (رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان)
 • دکتر فریبرز عباسی (رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
 • مهندس علی نظری (مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان)
 • دکتر عبدالمجید لیاقت (رئیس دانشکده فناوری و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران)
 • مهندس مهرزاد احسانی (دبیرکل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران)
 • دکتر ابوالفضل فرجی (رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان)
 • دکتر ابوطالب هزارجریبی (معاون دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
 • مهندس سیدهادی میرابوالقاسمی (عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور آب خاک تهران)

 


 

 کمیته اجرایی کنفرانس:

 • دکتر عبدالمجید لیاقت (دانشگاه تهران)
 • دکتر نادر عباسی (مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
 • مهندس رضا سرافرازی و دکتر کریم قربانی (معاونت آب و خاک)
 • مهندس اردوان آذری (کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران)
 • مهندس داوود گیلک (شرکت آب منطقه ای گلستان)
 • دکتر محمد عبدالحسینی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
 • مهندس سید محسن زمانی(سازمان جهاد کشاورزی گلستان)
 • دکتر ابوالفضل فرجی (مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان)
 • مهندس  رحیمی جمنانی (شرکت آب خاک تهران)
 • مهندس حسین سخایی راد (شرکت سامان آبراه)
 • مهندس سیدحسین اوصیا (شرکت آب و خاک پارس)
 • مهندس محمدحسن خرازی (شرکت شهرآب گستر)
 • مهندس مهدی مردانی فر (شرکت برگاب)
 • مهندس  مصطفی حسینیان (شرکت موج آب فن)
 • مهندس جواد علیرضایی نجار (قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء)
 • مهندس محمد دوراندیش (شرکت مهارآب عمران گستر)
 • مهندس سیامک پناهزاده (مشاور یکم)
 • دکتر محسن  براهیمی (آبگستران میهن)
 • دکتر  حمید مصباحی (جاماب)
 • مهندس مهدییار کیانی ( شرکت خدمات مهندسی گلستان مشاور شمال)

 


 

 کمیته علمی کنفرانس:

 • مهندس مجتبی اکرم (کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران)
 • دکتر علیرضا حسن اقلی (مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
 • دکتر بهمن یارقلی (مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
 • دکتر جهانبخش میرزاوند (معاونت آب و خاک)
 • دکتر مسعود پارسی­ نژاد (دانشگاه تهران)
 • دکتر فرهاد خرمالی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
 • دکتر مسعود نوشادی (دانشگاه شیراز)
 • دکتر علیرضا کیانی (مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان)
 • دکتر آرش محجوبی (سازمان آب و برق استان خوزستان)
 • دکتر عبدالله درزی نفت چالی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)
 • دکتر آرش تافته (بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک)
 • مهندس محمد عبدالعظیم امانی (سازمان جهاد کشاورزی گلستان)
 • مهندس محسن برزعلی (شرکت آب منطقه ­ای استان گلستان)
 • مهندس علیرضا مریدنژاد (شرکت­ مهندسین مشاور سامان آبراه)
 • مهندس حمید توحیدی (مشاور یکم)

 


 

رئیس کنفرانس:

دکتر فریبـرز عباسی

 


 

دبیر علمی:

دکتر علیرضا حسـن اقلی

 


 

دبیـر اجرایی:

مهـندس فاضـل گلعلی پور