برگزاری دومین جلسه کمیته علمی «نخستین کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی»
1398-10-22
برگزاری دومین جلسه کمیته علمی «نخستین کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی»

دومین جلسه کمیته علمی «نخستین کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی» با حضور فعال اعضاء و دست اندرکاران کمیته، از ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 22 دیماه 1398 در محل دبیرخانه علمی کنفرانس واقع در ستاد مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (کرج) برگزار شد. در این جلسه، دبیر کمیته علمی آقای دکتر علیرضا حسن اقلی ضمن خوش آمدگویی به حضار، رأوس فعالیت­ها و اهم اقدامات انجام شده تاکنون را به استماع اعضاء رسانیده و گزارشی مختصر از برگزاری جلسه اول کمیته علمی و تصمیمات متخذه در آن، وضعیت سایت کنفرانس و به روز رسانی آن، فرایند دریافت کد اختصاصی ISC و ثبت کنفرانس در سایت CIVILICA، و سایر موارد مرتبط را ارائه نمودند. سپس گزارشی از تصمیمات اخذ شده در جلسه کمیته اجرایی کنفرانس توسط آقای دکتر نادر عباسی ارائه شد. در ادامه جلسه نیز مواردی از قبیل نکات قابل توجه در برنامه پیشنهادی اولیه برگزاری کنفرانس، نحوه دریافت و ارائه مقالات علمی، برگزاری نشست های تخصصی و سایر موارد مورد مرتبط بحث و بررسی قرار گرفت.