چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله علمی پژوهشی
1398-10-18
چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله علمی پژوهشی

بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با مسئولین، مقالات برتر کنفرانس در فرآیند ارزیابی و چاپ در مجله علمی و پژوهشی تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی قرار خواهند گرفت.