برگزاری جلسه کمیته اجرایی نخستین کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی
1398-10-16
برگزاری جلسه کمیته اجرایی نخستین کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی

 در ابتدای جلسه آقای مهندس داود گیلک معاون بهره برداری سازمان آب منطقه ای گلستان ضمن خوش آمدگویی به حاضرین، اهمیت زهکشی و ویژگی های پروژه های زهکشی در حال اجرای و حال بهره برداری در استان گلستان را برشمرده و بر تمرکز کنفرانس بر ارائه مقاله های کیفی و اثربخش تاکید نمودند. در ادامه این جلسه آقای دکتر نادر عباسی معاون پژوهش و فناوری موسسه که به عنوان نماینده موسسه مسئولیت جلسه را بر عهده داشت، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته توسط دبیرخانه کنفرانس، کلیات برنامه های اجرایی پیشنهادی کنفرانس را تشریح و پس از بحث و بررسی مقرر شد کنفرانس در دو روز و در سه سالن بصورت همزمان شامل ارائه مقاله و نشست های تخصصی موضوعی برگزار گردد.

شایان ذکر است نخستین کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی با مشارکت مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، کمیته ملی آبیاری و زهکشی، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان گلستان و جمعی از دستگاههای علمی و اجرایی کشور فروردین ماه 1399 در شهرستان گرگان برگزار خواهد شد.